Eenvoudig en snel uw foto
als (ingelijste) poster bestellen!

Voor 15.30 uur (werkdagen) besteld, dezelfde dag met de post.
Wij drukken af op 130 grams mat papier.


Begin hier Upload uw eigen foto
vanaf
€ 7,52
Poster voorbeeld

Algemene voorwaarden: plotgemak.nl b.v.

Algemene Voorwaarden Plotgemak.nl (30 mei 2016)

                                       

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die aan Leverancier een opdracht tot scannen, plotten of op een andere wijze reproduceren en distribueren van documenten en overige gegevensdragers verstrekt. Leverancier: Plotgemak.nl B.V. gevestigd te Nijverdal aan de Ernst Machstraat 10, ggingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08157565. Website: www.plotgemak.nl en/of www.postergemak.nl.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 De eventuele toepasselijkheid van de voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Het actuele tarievenblad is op de Website te raadplegen.


Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Door het plaatsen van een bestelling door Opdrachtgever via de Website wordt een onherroepelijke order aan Leverancier verstrekt. Indien noodzakelijk kan Opdrachtgever ook op een andere wijze een order plaatsen, mits dit vooraf is besproken met Leverancier.

4.2 Door het verstrekken van een order erkent Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden te kennen en er genoegen mede te nemen. Voorts stemt Opdrachtgever ermee in dat Leverancier de order zo nodig door derden kan laten uitvoeren.

4.3 Er is eerst sprake van een overeenkomst indien de order ongewijzigd door Leverancier wordt aanvaard.

4.4 Wanneer in een order door Opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen welke in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend. Opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenoemde gewoonterecht.

4.5 Leverancier behoudt zich het recht voor om orders die bijvoorbeeld een illegale, geweld verheerlijkende, (volks)opruiende, pornografische, godslasterlijke of racistische inhoud hebben, te weigeren, zulks ter beoordeling van uitsluitend Leverancier. Leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade vanwege het weigeren van een order.


Artikel 5. Prijs, betaling en incassokosten

5.1 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.

5.2 Vrachten, porti en overige verwerkingskosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

5.4 Betaling dient, tenzij tevoren anders is overeengekomen, zonder aftrek van korting binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op bankrekeningnummer NL25ABNA0405328869 ten name van Leverancier. Bij latere betaling, ook indien Leverancier

daarmede heeft ingestemd, is Opdrachtgever voor elke maand of gedeelte daarvan de wettelijke rente van het factuurbedrag verschuldigd.

5.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van Opdrachtgever; zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen ten minste 50 Euro bedragen.

5.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van verschuldigde bedragen.

5.7 Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, kan Opdrachtgever een aanspraak maken op kosteloze afzonderlijke of gesplitste facturering aan deze derden.

5.8 Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, blijft Opdrachtgever, ook indien met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 rechtstreeks aan die derden wordt gefactureerd, aansprakelijk voor de algehele voldoening van de vorderingen.

Artikel 6. Levering

6.1 De met Leverancier overeengekomen leveringstermijnen zijn door Opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Opdrachtgever draagt het risico voor alle door hem aan Leverancier voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken.

6.3 De afgifte van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en het door Leverancier gemaakte werk geschiedt  desgewenst tegen teruggave van een door Leverancier verstrekt ontvangstbewijs. Of de aanbieder hiervan tot inontvangstname gerechtigd is, valt buiten zijn beoordeling en verantwoordelijkheid.

6.4 Indien de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en/of het door Leverancier gemaakte werk niet worden afgehaald, bewaart Leverancier deze zes weken, te rekenen vanaf de datum van bestelling. Voor schade welke uit het bewaren mocht ontstaan, kan door hem geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

6.5 Iedere levering van werk door Leverancier aan Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan tot Opdrachtgever alles heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, daaronder begrepen betaling van rente en kosten.

Artikel 7. Vervoer

7.1 Tenzij anders overeengekomen vindt levering plaats ‘vanaf bedrijf Leverancier’ (franco). Als de genoemde prijs inclusief vervoer is, wordt de vervoerder uitgekozen door Leverancier.

7.2 Alle goederen zijn voor rekening van Opdrachtgever, vanaf het moment dat zij het bedrijfspand van Leverancier verlaten. Indien de overeengekomen prijs inclusief vervoer is, kan Leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade tijdens het transport tenzij anders overeengekomen is.
7.3 Leverancier is bereid een speciale wijze van vervoer en/of verzekering te regelen op verzoek van en op kosten van Opdrachtgever, echter uitsluitend als agent van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid of verplichting aan de zijde van Leverancier.

Artikel 8. Reclames

8.1 Eventuele reclames inzake de geleverde goederen of de in rekening gebrachte prijs, moeten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen respectievelijk van de factuur schriftelijk ter kennis van Leverancier zijn gebracht. Indien binnen acht dagen zulke reclames niet door Leverancier zijn ontvangen, wordt Opdrachtgever geacht met de geleverde goederen en de gefactureerde prijs te hebben ingestemd.

8.2 Geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor werk dat is uitgevoerd volgens tekeningen of ontwerpen van Opdrachtgever.

8.3 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het origineel en/of de gegegeven instructies kunnen geen reden van afkeuring zijn indien in redelijkheid kan worden gesteld dat zij, de omstandigheden in aanmerking genomen, geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk.

8.4 Indien klachten inzake materiaal-, kopieer- en afwerkfouten door Leverancier gegrond worden verklaard, zal Leverancier naar eigen inzicht: a. de fout herstellen, of b. kostenloos vervangende goederen leveren indien de defecte goederen zijn geretourneerd, of c. de overeenkomst annuleren zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding.

Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden

9.1 Storingen in de bedrijfsvoering van Leverancier ten gevolge van overmacht, als zodanig zullen onder andere gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in of stopzetten van leveringen door openbare nutsbedrijven en Leveranciers van elektriciteit en brandstoffen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, arbeidsconflicten waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan Leverancier van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden.
9.2 Bij stijging van de prijzen van materialen en halffabrikaten die voor de uitvoering van de order nodig zijn, verandering van lonen, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden, zich voordoende na aanvaarding van een order, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 10. Vrijwaring

10.1 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie of gebruik van een door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde zaak verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie of het gebruik voortvloeiende.

10.2 Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie of het gebruik financiële verplichtingen tegenover de auteur of rechthebbende of diensrechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van Opdrachtgever.

10.3 Verder vrijwaart Opdrachtgever Leverancier voor alle schades die voortkomen uit door Opdrachtgever beschikbaar gesteld materiaal dat onwettig, onzedelijk of anderszins belastend en/of strafbaar is.

10.4 Leverancier behoudt zich het recht voor om de naam van de Opdrachtgever en de soort dienstverlening geheel of gedeeltelijke te gebruiken ten behoeve van promotionele-, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Leverancier strekt zich slechts uit tot schade direct voortvloeiende uit de afhandeling van de opdracht, tot een bedrag van ten hoogste de transactiewaarde.

11.2 Voor vervolgschade kan nimmer verantwoordelijkheid worden aanvaard


Artikel 12. Geschillen

12.1 Eventuele geschillen tussen Opdrachtgever en Leverancier zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, met dien verstande dat partijen niet eerder een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

12.2 Op overeenkomsten tussen Leverancier en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Upload uw foto om direct een voorbeeldweergave van de poster te zien!
Begin hier Upload uw eigen fotoDe scherpste prijzen van Nederland


Artikel Foto-poster
Foto-poster
gelamineerd
Foto-poster
in aluminium kliklijst v.a.
A / B formaat
Foto op poster: A3 (42 x 29,7 cm) Info » € 7,52 € 11,98 € 28,57
Foto op poster: A2 (59,4 x 42 cm) Info » € 9,61 € 15,22 € 39,36
Foto op poster: B2 (70,7 x 50 cm) Info » € 11,25 € 18,51 € 46,98
Foto op poster: A1 (84,1 x 59,4 cm) Info » € 12,77 € 21,74 € 62,82
Foto op poster: B1 (100 x 70,7 cm) Info » € 16,63 € 28,07 € 77,81
Foto op poster: A0 (118,9 x 84,1 cm) Info » € 20,48 € 34,45 € 103,21
Standaard foto-verhouding (4:3)
Foto op poster: 60 x 45 cm Info » € 9,61 € 15,22 € 25,58
Foto op poster: 80 x 60 cm Info » € 12,77 € 21,74 € 51,41
Foto op poster: 100 x 75 cm Info » € 16,63 € 28,95 Niet beschikbaar
Foto op poster: 120 x 90 cm Info » € 20,48 € 35,00 Niet beschikbaar
Vierkant
Foto op poster: 42 x 42 cm Info » € 8,91 € 13,97 Niet beschikbaar
Foto op poster: 59,4 x 59,4 cm Info » € 11,25 € 18,51 Niet beschikbaar
Foto op poster: 75 x 75 cm Info » € 12,77 € 21,74 Niet beschikbaar

Bovenstaande prijzen zijn inclusief 21% BTW.Zo werkt het


  • Foto uploaden en formaat kiezen
  • Foto bewerken
  • Kies een lijst/afwerking/cadeauverpakking
  • Bestelling afronden